جستجو

تصویربرداری سی تی اسکن چیست؟

اردیبهشت ۲۳, ۱۳۹۶

تصویربرداری سی تی اسکن از اشعه های X در ارتباط با الگوریتم های محاسباتی استفاده می کند تا از بدن عکس بگیرد.در سی تی اسکن یک لوله امواج X مقابل موج یاب اشعه ی X قرار گرفته که درون دستگاهی دایره ای شکل به دور بدن بیمار می چرخد و تصویر کامپیوتری مقطعی (توموگرام) بوجود می آورد.سی تی اسکن بوسیله ی تصاویر کرونال و سجیتال تهیه شده از مدل های رایانه ای صفحات محوری را حاصل کرده است.در سی تی ماده ی حاجب اغلب برای توصیف دقیق تر آناتومی استفاده می شود. گرچه پرتونگاری دقت فضایی بیشتری را فراهم می کند،سی تی تغییرات دقیق تری را در میرایی اشعه ی X تشخیص می دهد.سی تی بیش از پرتونگاری بیمار را در معرض تابش یوننده قرار می دهد. ردیاب چندگانه حلزونی طی حرکت پیوسته ی بیمار در تابش پرتو ۱۶،۶۴ و ۲۵۴ ردیاب یا بیشتر را استفاده می کند تا جزییات دقیقی از تصویر در زمان کوتاه آزمایش به دست آورد.با عملکرد سریع