سونوگرافی سینهمشخص مینماید که آیا پستان حاوی مایع یا توده های جامد مانند توده های سرطانی میباشد یا خیر. این سونوگرافی توسط پزشک متخصص سونوگرافیست انجام میشود.

تیر ۱۹, ۱۳۹۸
سونوگرافی سینه

سونوگرافی سینه

سونوگرافی سینه به کمک امواج فراصوتی انجام شده و تصویری از سینه ایجاد مینماید. این سونوگرافی همه بخش های سینه را نشان میدهد. حتی قسمتهایی نظیر دیواره مجاور قفسه که در مامو گرافی مشخص نیست.
Call Now Button
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial