جستجو

غربالگری سه ماهه اول

غربالگری سه ماهه اول

غربالگری سه ماهه اول

در تست غربالگرى سه ماهه اول باردارى دو نوع اندازه‏گیرى به همراه سن مادر مورد استفاده قرار مى‏گیرد تا ریسک سندرم داون، تریزومى ۱۸ و تریزومى ۱۳۳ محاسبه شود.

بهترین نتیجه سونوگرافی nt٬