جستجو

قلب و عروق

سی تی آنژیوگرافی

– سی تی آنژیوگرافی از کلیه

– سی تی آنژیوگرافی از عروق شکمی

– سی تی آنژیوگرافی از عروق اندامهای بدن

سونوگرافی

  • سونوگرافی داپلر رنگی از شرائین و وریدهای بدن