سی تی آنژیوگرافی

– سی تی آنژیوگرافی از کلیه

– سی تی آنژیوگرافی از عروق شکمی

– سی تی آنژیوگرافی از عروق اندامهای بدن

سونوگرافی

  • سونوگرافی داپلر رنگی از شرائین و وریدهای بدن
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial