فلوروسکوپی و رادیوگرافی

– Barium study از تمام سیستم گوارش (B.E/B.Transit/B.MEAL/B.Swallow)

سی تی اسکن

– سی تی اسکن مولتی اسلایس تری فازیک کبد

– سی تی کولونوسکوپی ویرچوال Virtual Colonoscopy

اعمال اینترونشنال

– بیوپسی از کبد

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial