سی تی اسکن

– مجهز به آپشن اوروکر جهت بررسی بهتر سنگهای ادراری

– سی تی آنژیو عروق کلیه

رادیوگرافی

– رادیوگرافی IVP از سیستم ادراری

– رادیوگرافی رتروگراد پیلوگرافی

– رادیوگرافی رتروگراد یورتروگرافی

سونوگرافی

– سونوگرافی کالر داپلر با و بدون پاپاورین از عروق PENIS

Call Now Button
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial