جستجو

رادیولوژیست کیست ؟

رادیولوژیست کیست ؟
اردیبهشت ۲۳, ۱۳۹۶

رادیولوژیست کیست ؟(متخصص رادیولوژی)

رادیولوژیست ها، پزشکان MDs یا افراد دارای دکترای استخوان درمانی هستند که در زمینه تشخیص بیماری ها و آسیب ها با استفاده از تکنیک های عکس برداری همچون ایکس ری، توموگرافی کامپیوتری سی تی اسکن، تصویرسازی تشدید مغناطیسیMRI ،پزشکی هسته ای، مقطع نگاری با نشر پوزیترون (PET (و فراصوت تخصص گرفته اند. پرتوشناسان از دانشگاه های معتبر پزشکی فارغ التحصیل میشوند، پس از قبولی در آزمون دریافت پروانه، یک دوره حداقل چهار ساله آموزش پزشکی تخصصی را به عنوان رزیدنت بعد از فارغ التحصیلی تکمیل میکنندبه علاوه سرفصل های دیگر ی مانند: ایمنی و حفاظت پرتو تاثیرات پرتو بر بدن انسان ارائ هو تفسیر مناسب از آزمایش های کیفی تصویر برداری رادیولوژیکی و پزشکی این پزشکان اکثرا یک دوره تخصصی هم میگذرانند. یک تا دو سال آموزش تخصصی اضافه در یک شاخه فوق تخصصی مشخص پرتوشناسی مثل تصویر برداری از سینه، رادیولوژی قلبی عروقی یا پزشکی هسته ای. پزشکان پرتوشناس معموال پروانه خود را از هیئت مدیره پرتوشناسی امریکایی )برای پزشکان عمومی( یا از هیئت مدیره پرتوشناسی درمان استخوان )برای افراد دارای دکترای استخوان درمانی( میگیرند که نشانه آموزش سطح بالا و اثبات برجسته بودن در این شاخه است. مراحل درمانی رادیولوژیکی توسط پزشک تجویز میشوند و فقط باید توسط پزشکان دارای پروانه مناسب و در شرایط الزم پزشکی انجام شوند. پزشکان پرتوشناس چهار تا شش سال آموزش ویژه و خاص بعد از دانشگاه دارند که شامل امنیت پرتو و اطمینان حاصل کردن از اجرای مطلوب مراحل درمانی رادیولوژیکی و تفسیر عکس برداری پزشکی می باشد.

 

ترجمه دکتر شاکری

 

کلمات کلیدی :

 

بهترین رادیولوژی تهران

رادیولوژیست

متخصص رادیولوژی

سونوگرافی غربالگری

بهترین سونوگرافی غربالگری

بهترین سونوگرافی غربالگری تهران

بهترین سونوگرافی غربالگری ایران

سونوگرافی آنومالی