جستجو

تصویربرداری سی تی اسکن

تصویربرداری سی تی اسکن
خرداد ۱, ۱۳۹۶

تصویربرداری سی تی اسکن

سی تی اسکن یک نوعی از آزمایش تصویری پزشکی است  که ترکیب می کند چند تصویر ایکس ری مختلف را به تهیه تصاویر برش متقاطع.فیزیکتون ممکن است آگاهی بدهد به شما برای یک سی تی اسکن نزدیک سان انتونیوبرای دلایل مختلف.سی تی اسکن برای تخمین بافتهای نرم و استخوانها مفید است به این معنی که آنها ممکن است به کار برده شود برای تشخیص تومورهای استخوانی وشکستگی ها و بیماری قلبی ومجروحیتهای داخلی.یک سی تی اسکن می تواند به کار برده شود در طول یک تصفیه از قبیل راهنمایی رادیوتراپی.قبل از تعیینتان برای یک سی تی اسکن شما ممکن است آرزو کنید برای یک تصویر مرکزی که شما باید تهیه کنید برای آن چیزی که شما می توانید انتظار داشته باشید.

تهیه:

وابستگی روی قسمتی از احتیاجات بدنیتان اسکن می شود که شما ممکن است خواسته شود خودداری کنید از خوردن و نوشیدن برای یک مدت ساعت کمی برای تشخیصتان.این مهم است که فن شناس بکار خواهد برد مواد مقابله با سی تی اسکن.فن شناس می داند اگر شما دارید هر آلرزی و شما می گیرید هر تجویز دارویی.آن آشناست با پوشش راحت ولباسهای آزاد برای مرکز تصاویر پزشکی.چیزهای معین می تواند مداخله کند با تصاویر ایکس ری شما ممکن است ممکن احتیاج باشد به برداشتن عینکها ودندان مصنوعی ها سنجاق مو ها و جواهرات و چیزهای مشابه.بعضی پرستارها ممکن بخاهند به تغییر روپوش بیمارستانی قبل از آزمایش                            .

روش:

سی تی اسکن ها ماشینهای بزرگی هستند که اغلب توصیف داده می شوند به شکل یک نان شیرینی گرد و حلقه مانند.که فن شناسان می خواهند موقعیت شما را روی یک میز برای ورود به یک سوراخی در اسکنر.سوراخ حلقه ای رجوع داده می شود همانند یک گنتری.گنتری به آرامی می چرخد به اطراف شما که راحت باشید روی میز.هر لحظه گانتری کامل می مند چرخش دیگری را و چند تصاویر اضافه می شود به سیستم کامپیوتر.یک سی تی اسکن باعث درد و رنج نمی شود.هر چند که فن شناس در اتاق دیگری خواهد بودممکن از شما بخواهد از طریق دستگاه مخابره داخلی برای نگه داشتن نفستان برای مدت کوتاهی در طول آزمایش.این تهیه می کند بعد از آزمایش  تصاویر شارپتر و بعد از آزمایش شما می توانید برگردید به فعالیتهای طبیعیتان.

 

کلمات کلیدی :

بهترین سی تی اسکن تهران

سی تی اسکن

ارسال شده در سونوگرافی, مقالات توسط مرکز تصویربرداری دکتر شاکری