در برخی موارد آزمونهای تصویربرداری تشخیصی نیازمند یکسری از دستورالعملها و آمادگیهای قبلی می باشد که در صورت رعایت نکردن آنها نتیجه مطلوب بدست نخواهد آمد. بهمین دلیل لازم است بیماران قبل از انجام آزمون، موارد توصیه شده که توسط پزشک متخصص رادیولوژی یا کارشناسان رادیولوژی مرکز ارائه می گردد را به درستی اجرا نماید. داروها یا وسایل مورد نیاز جهت انجام تصویربرداری را با خود در روز آزمون بهمراه داشته باشد. لذا با توجه به اهمیت آمادگی ها لازم است که بیمار یا همراه ایشان بهمراه نسخه پزشک در بخش حاضر شوند تا توضیحات کامل را از متخصصین گرفته و وقت دقیق جهت انجام آزمون را از کارمندان وقت دهی مرکز دریافت کنند.

همچنین این مرکز جهت سهولت در این امر و آشنائی بیشتر بیماران محترم ، برخی از آمادگی ها و دستورالعملها را در سایت اینترنتی قرار داده است تا در هر زمان، بیماران بتوانند از اطلاعات دقیقتر آنها استفاده کنند.

کلمات کلیدی :

آمادگی قیل از سونوگرافی

آمادگی سونوگرافی

سونوگرافی پیشرفته

بهترین سونوگرافی تهران

آمادگی قبل از تصویربرداری

آمادگی های تصویربرداری

بهترین رادیولوژی تهران

Call Now Button
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial